الاعلان محذوف او قديم.

لامبورجيني Lamborghini Hurac n Tecnica LP 640-2