الاعلان محذوف او قديم.

دفوف مصري جمله ساده او مطبوع